خدمات ما

مشارکت در پروژه های ساختمانی

سرمایه گذاری و مشارکت در انواع پروژه های ساختمانی و عمرانی

ارایه خدمات فنی و مهندسی

ارایه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و عاملیت چهارم در حوزه صنعت ساختمان

ارائه مشاوره در زمینه ساخت و ساز

ارائه انواع خدمات مشاوره ای در زمینه ساخت و ساز و سایر پروژه های عمرانی

خدمات ایمن سازی بناهای قدیمی

ارزیابی بناهای قدیمی و ارائه کلیه خدمات ایمن سازی برای این بناها